मुख्य वास्तुकार प्लानर
             
                                       
                                       
                                       
                                       
       
सहायक निदेशक (पार्क)
               
वरिष्ठ वास्तुकार योजनाकार
       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
         
मुख्यालय में वास्तुकार प्लानर (4)
             
गाजियाबाद में वास्तुकार प्लानर (2)
       
                                       
                                       
         
सहायक वास्तुकार नियोजक (15)
             
सहायक वास्तुकार नियोजक
(2)